Řád ŠD

Řád školní družiny

platný od 1. 9. 2017 (odkaz ke stažení ve formátu Microsoft Word):

Čl. 1

Úvod

 Směrnice určuje vnitřní řád provozu školní družiny na škole, podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých článcích.

Čl. 2

Provozní doba školní družiny

Provoz ŠD je od 6:00 do 17:00 hodin.

Ranní ŠD zajišťují dvě oddělení pondělí až pátek:

 • 6:00 až 8:00 hodin
 • 6:30 až 8:00

Odpolední ŠD zajišťuje osm oddělení pondělí až pátek:

 • 11:40 až 15:30 hodin osm oddělení
 • 15:30 až 17:00 hodin tři oddělení.

Ranní i odpolední ŠD užívá místností školních družin v pavilonu MVD, vždy dle služeb vychovatelek.

Čl. 3

Přihlášení a podmínky docházky do ŠD

Do ŠD jsou přijímáni žáci postupně od nejnižšího ročníku až do naplnění kapacity, a to přednostně žáci, jejichž zákonní zástupci jsou v pracovním poměru.

Před nástupem žáka do ŠD, vyplní rodiče přihlášku do ŠD a „Zápisní lístek“, kde poskytnou informace nutné k evidenci dítěte. Na zadní straně musí být vyplněna hodina odchodu dítěte, zda dítě bude odcházet samo nebo s doprovodem a koho. Každý řádek musí být vyplněn zvlášť. Dítě bude vydáno pouze osobám uvedeným v „Zápisovém listě“. Mimořádné odchody a další změny je nutné oznámit písemně. Na lístku musí být uvedeny tyto údaje:

 • datum a čas odchodu
 • samostatně nebo s doprovodem
 • podpis zákonného zástupce.

Vychovatelky nemohou reagovat na ústní vzkazy posílané po dětech, ani na telefonické vzkazy rodičů.

Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30-ti žáků a žák je do ŠD přihlášen v případě, že ŠD navštěvuje denně minimálně 2 hodiny.

Ráno přichází do ŠD sám , ve výjimečných případech v doprovodu rodičů (sourozenců) nejpozději do 7:30 hodin.

Aby nebyla narušována práce ŠD při odpoledním zaměstnání, budou děti odcházet:

 1. po obědě do 13:30 hodin
 2. od 15:00 hodin

Vyzvedávání dětí probíhá prostřednictvím videotelefonu, který propojuje mezidveří se zvonky a kamerami hlavního vchodu školy s jednotlivými odděleními ŠD. Vyzvedávající vstupují do uzavřených prostor školy jen v mimořádných případech po předchozí dohodě s vychovatelkou. V ostatních případech vyčkají příchodu dítěte v mezidveří.

Nejpozději musí být žák vyzvednut do 17.00 hodin. Pokud žák nebude vyzvednut do stanovené doby, budou rodiče upozorněni telefonicky, v případě nezastižení bude informována policie v místě bydliště.

Čl. 4

Předávání žáků do tříd ze ŠD a odpovědnost za žáky v době přechodů do dalších mimodružinových aktivit

Na vyučování odvádí vychovatelka žáky do tříd. Po skončení vyučování přichází žáci do ŠD v doprovodu vyučujícího. Pokud žáci dochází na jiné aktivity, které nejsou pořádány ŠD, vyzvedávají si je a zpět do ŠD přivádí zodpovědní pracovníci. V případě mimoškolních kroužků si je vyzvedávají i přivádí rodiče.

Čl. 5

Podmínky spojování oddělení

Oddělení jsou spojena v případě nutné nepřítomnosti vychovatelky. Rodičům bude tato skutečnost včas oznámena. V případě náhlé změny budou informování  písemným oznámením na nástěnce ŠD u vchodových dveří ve kterém náhradním oddělení je dítě umístěno.

Čl. 6

Pitný režim

Ve ŠD je pitný režim zajištěn automaty na teplé i studené nápoje, nebo si děti přinášejí nápoje s sebou.

Čl. 7

Užívání dalších prostor

Mimo místnosti jednotlivých oddělení je k dispozici ŠD celý sportovní areál školy (několik hřišť), tělocvičny a keramická dílna, které jsou využívány dle rozvrhů a rozpisů školy.

Čl. 8

Akce ŠD

ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách, není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplaty.

O společných akcích pořádaných ŠD (výstavy, výlety, kina…) jsou děti a rodiče vždy včas informováni písemnou formou.

Čl. 9

Placení příspěvků ŠD

Příspěvek je vybírán vždy na jedno pololetí (200 Kč na jeden měsíc):

 1. od 15. 9. do 30. 9……. 800 Kč (za období 9 – 12/2017)
 2. od 15. 1. do 31. 1. …1 200 Kč (za období 1 – 6/2018)

V případě nedodržení termínu platby bude dítě ze ŠD vyloučeno.

Čl. 10

Povinnosti žáka

Žák musí dbát pokynů vychovatelky. Nesmí úmyslně poškozovat vybavení ŠD. Je povinen ihned ohlásit každý úraz, k němuž došlo.

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopustí. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Čl. 11

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

Školní družina se řídí školním řádem. Pro svoji činnost využívá také tělocvičny, víceúčelové hřiště a učebny a řídí se příslušnými pravidly – provozními řády daného prostoru. Účastníci přihlášeni do školní družiny jsou poučeni o BOZP a je o tom pořízen záznam v dokumentaci. Zákonní zástupci účastníků jsou prokazatelně (na nástěnce školní družiny) seznámeni s vnitřním řádem školní družiny, který je přílohou ŠVP školní družiny. Je nutné zajistit bezpečnost nejen fyzickou, ale také sociální a emocionální.

Čl. 12

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pro žáky, kteří vyžadují specifický pedagogický přístup, zájmové vzdělávání přizpůsobujeme potřebám, které vyplývají z jejich zdravotního oslabení nebo postižení. Do oddělení školní družiny jsou také začleňováni žáci pocházející z jazykově odlišného prostředí. Snížená sociální adaptabilita těchto žáků nebo zvýšená potřeba intenzivnější péče v některé oblasti si vyžádá přizpůsobení forem a obsahu činnosti školní družiny. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

Čl. 13

Komunikaci s rodiči

Pro komunikaci s rodiči lze použít jakékoliv dostupné komunikační cesty:

 1. osobní jednání;
 2. mobil: 777 777 893;
 3. e-mail: druzina@zseliska.cz nebo info@zseliska.cz.

Čl. 14

Dokumentace

Ve ŠD se vede tato dokumentace:

 • přihláška do ŠD
 • „Zápisový lístek“
 • přehled výchovněvzdělávací práce
 • docházkové listy
 • písemná sdělení rodičů.

Čl. 15

Součástí vnitřního řádu jsou:

 • roční program ŠD.

Čl. 16

Nabytím účinnosti této směrnice se ruší ustanovení směrnice č. 7/2016 ze dne 1. 9. 2016 a dodatku č.1 ke směrnici č. 7/2016 ze dne 1. 1. 2017.

 

V Ústí nad Labem dne 29. 6. 2017

Mgr. Bc. Martin Alinče
ředitel školy
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8
příspěvková organizace 


Příloha č. 1

Vnitřní režim školní družiny

6:00 – 7:45 Příchod do ŠD (ranní zaměstnání, odpočinková činnost, příprava na vyučování)

1. skupina (a 2. třídy)

11:40 – 13:00 Příprava na oběd (hygiena), oběd a polední klid (četba, besedy, hádanky, znalostní soutěže)
13:00 – 14:00 Odpolední zaměstnání (výtvarné, hudební, rukodělné, dramatické a jiné činnosti)

2. skupina (a 3. třídy)

11:40 – 13:00 Odpolední zaměstnání (výtvarné, hudební, rukodělné, dramatické a jiné činnosti)
13:00 – 14:00 Příprava na oběd (hygiena), oběd a polední klid (četba, besedy, hádanky, znalostní soutěže)

Obě skupiny

14:00 – 15:00 Společné akce ŠD (promítání filmů, návštěva kulturních zařízení, hry a soutěže) a sportovní činnost (v přírodě, na hřišti, tělocvičně)
15:00 – 17:00 Odchod z družiny (individuální zájmová činnost, didaktické a na rozvoj myšlení zaměřené hry)

 

V Ústí nad Labem dne 29. 6. 2017

Mgr. Bc. Martin Alinče
ředitel školy
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8
příspěvková organizace